kavach

Surya Kavach in Hindi(सूर्य कवच) 2021

Here is the Surya Kavach in Hindi mantra to read, recite and please Bhagwan Surya. Surya Kavach in Hindi सूर्य कवच II अथश्रीसूर्यकवचस्तोत्रम् II श्री गणेशाय नमः I याज्ञवल्क्य उवाच I श्रुणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभम् I शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्व सौभाग्यदायकम् II १ II दैदिप्यमानं मुकुटं स्फ़ुरन्मकरकुण्डलम् I ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत् II २ II शिरो …

Surya Kavach in Hindi(सूर्य कवच) 2021 Read More »

Shani Kavach in Hindi (शनि कवच) 2021

Here is the Shani kavach in hindi to please Shani God and get his blessings. Shani Kavach II शनि कवचं II अथ श्री शनिकवचम् अस्य श्री शनैश्चरकवचस्तोत्रमंत्रस्य कश्यप ऋषिः II अनुष्टुप् छन्दः II शनैश्चरो देवता II शीं शक्तिः II शूं कीलकम् II शनैश्चरप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः II नीलाम्बरो नीलवपु: किरीटी गृध्रस्थितत्रासकरो धनुष्मान् । चतुर्भुज: सूर्यसुत: प्रसन्न: …

Shani Kavach in Hindi (शनि कवच) 2021 Read More »

Rahu Kavach in Hindi(राहु कवच) 2021

Rahu Kavach in Hindi II राहु कवच II अथ राहुकवचम् अस्य श्रीराहुकवचस्तोत्रमंत्रस्य चंद्रमा ऋषिः I अनुष्टुप छन्दः I रां बीजं I नमः शक्तिः I स्वाहा कीलकम् I राहुप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः II प्रणमामि सदा राहुं शूर्पाकारं किरीटिन् II सैन्हिकेयं करालास्यं लोकानाम भयप्रदम् II १ II निलांबरः शिरः पातु ललाटं लोकवन्दितः I चक्षुषी पातु मे राहुः श्रोत्रे …

Rahu Kavach in Hindi(राहु कवच) 2021 Read More »

Kali Kavach in Hindi (काली कवच)2021 complete lines.

Searching for Maa Kali Kavach in Hindi Lyrics? Here is it, hope you like it. Kali Kavach in Hindi/Hindi Lyrics काली कवच नारद उवाच कवचं श्रोतुमिच्छामि तां च विद्यां दशाक्षरीम् I नाथ त्वत्तो हि सर्वज्ञ भद्रकाल्याश्च सांप्रतम् II 1 II नारायण उवाच श्रुणु नारद वक्ष्यामि महाविद्यां दशाक्षरीम् I गोपनीयं च कवचं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् II …

Kali Kavach in Hindi (काली कवच)2021 complete lines. Read More »

Durga Kavach in Hindi Lyrics 2021

Here is the Devi Durga Kavach in Hindi, to please Maa Durga and get the blessings of the Goddess. Durga Kavach in Hindi Lyrics दुर्गा कवच श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदम् । पठित्वा पाठयित्वा च नरो मुच्येत संकटात् ॥ १॥ अज्ञात्वा कवचं देवि दुर्गामंत्रं च यो जपेत् । स नाप्नोति फलं तस्य परं च नरकं …

Durga Kavach in Hindi Lyrics 2021 Read More »

Narayan kavach lyrics in Hindi 2021

We present you with the Narayan kavach lyrics in Hindi with video, for better experience of your reading. Here is your Narayan Kavach Lyrics in Hindi, Read and enjoy it Narayan kavach lyrics in Hindi अङ्गन्यासः ॐ ॐ नमः पादयोः । ॐ नं नमः जानुनोः । ॐ मों नमः ऊर्वोः । ॐ नां नमः उदरे …

Narayan kavach lyrics in Hindi 2021 Read More »

Ketu kavach (केतु ग्रह कवच) in 2021

Ketu kavach in Hindi is here, hope you will like to read it. ketu kavach अथ केतुकवचम् अस्य श्रीकेतुकवचस्तोत्रमंत्रस्य त्र्यंबक ऋषिः । अनुष्टप् छन्दः । केतुर्देवता । कं बीजं । नमः शक्तिः । केतुरिति कीलकम् I केतुप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः ॥ केतु करालवदनं चित्रवर्णं किरीटिनम् । प्रणमामि सदा केतुं ध्वजाकारं ग्रहेश्वरम् ॥ १ ॥ चित्रवर्णः शिरः …

Ketu kavach (केतु ग्रह कवच) in 2021 Read More »

Panchmukhi hanuman kavach pdf in Hindi 2021

Trying to find Panchmukhi hanuman kavach pdf? Don’t worry we have provided all Panchmukhi hanuman kavach pdf and Panchmukhi hanuman kavach written lyrics in Hindi and english over here. Panchmukhi hanuman kavach pdf in Hindi ॐ श्री पंचवदनायांजनेयाय नमः। ॐ अस्य श्री पंचमुखहनुमत्कवचमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीछन्दः,पंचमुखविराट्हनुमान्‌ देवता, ह्रीं बीजं, श्रीं शक्ति, क्रौं कीलकं, क्रूं कवचं, …

Panchmukhi hanuman kavach pdf in Hindi 2021 Read More »

Katrina Kaif Bio, wiki, age, height 6 cryptocurrencies you will regret not buying 6 Cryptocurrency career opportunities in 2022 Safest Destination to Travel in 2022 Sustainable Cryptocurrencies for 2022